1. GENERELT  
Disse generelle betingelsene gjelder for all Innstikk og vedlegg som kjøpes gjennom Amedia  Salg og Marked AS, Amedia Distribusjon AS og andre selskaper som er en del av eller er  eid av Amedia-konsernet, heretter i fellesskap benevnt "Amedia".  

Amedia forbeholder seg retten til å endre vilkårene med 3 måneders varsel. Alle  retningslinjer er generelle og eventuelle avvik fra disse må være avtalt på forhånd.
 

 • Amedia forbeholder seg rett til å forhåndsgodkjenne trykksaker som skal distribueres.
 • Amedia forbeholder seg rett til å nekte distribusjon av DM med innhold som er  lovstridig, uriktig, villedende, eller som strider mot Amedias etiske normer eller estetiske krav, eller på annen måte er egnet til å svekke lesernes tillit.
 • Amedia forbeholder seg rett til å nekte distribusjon av avis lignende trykksaker som  av leseren kan oppfattes som en del av hovedproduktet (gjelder innstikk).
 • Trykksaker som ikke tydelig fremstår som annonsebilag skal merkes "Annonsebilag"  på hver av sidene.
 • Trykksaker skal ha èn avsender. Med dette menes ett eller flere firmaer innen èn  bransje, eller flere forhandlere innen samme kjede.
 • Trykksaker som er helt eller delvis finansiert gjennom salg av annonser, aksepteres  ikke med mindre dette er godkjent på forhånd.
 • Tilbud skal alltid være skriftlige og underlagt bestemmelsene i dette dokumentet.  Tilbudet gjelder i 14 dager fra det er sendt.
 • Siste bestillingsfrist er 15 virkedager før distribusjonsdato. Amedia tar forbehold om  ledig innstikks- / distribusjons kapasitet.
 • Amedia forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk før gjennomføring av  distribusjonsoppdrag.
 • Amedia forbeholder seg rett til å nekte distribusjon av DM med innhold som er lovstridig, uriktig, villedende, eller som strider mot Amedias etiske normer eller  estetiske krav, eller på annen måte er egnet til å svekke lesernes tillit.
 • Amedia forbeholder seg rett til å nekte distribusjon av avis lignende trykksaker som  av leseren kan oppfattes som en del av hovedproduktet (gjelder innstikk).
 • Trykksaker som ikke tydelig fremstår som annonsebilag skal merkes "Annonsebilag"  på hver av sidene.
 • Trykksaker skal ha èn avsender. Med dette menes ett eller flere firmaer innen èn  bransje, eller flere forhandlere innen samme kjede.
 • Trykksaker som er helt eller delvis finansiert gjennom salg av annonser, aksepteres  ikke med mindre dette er godkjent på forhånd.
 • Tilbud skal alltid være skriftlige og underlagt bestemmelsene i dette dokumentet.  Tilbudet gjelder i 14 dager fra det er sendt.
 • Siste bestillingsfrist er 15 virkedager før distribusjonsdato. Amedia tar forbehold om  ledig innstikks- / distribusjons kapasitet.
 • Amedia forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk før gjennomføring av  distribusjonsoppdrag. 

 

2. DISTRIBUSJON  
Innstikk distribueres i henhold til avisenes utgivelsesplan. Det tas forbehold om ledig kapasitet på den aktuelle distribusjonsdato. 
Mindre avvik i utleveringstidspunkt kan forekomme uten at det er grunnlag for reklamasjon. Det er alltid Amedias oppgitte opplagstall pr kommune som til enhver tid er gjeldende.  Amedia garanterer ikke 100% husstandsdekning i en kommune, da distribusjon av vedlegg  følger den til enhver tid gjeldende rutestruktur, og reservasjoner hensyntas alltid. Oppdrag som kun skal distribueres i deler av avisens totale innstikksopplag har vikeplikt  dersom annet oppdrag som skal distribueres i avisens totale opplag kommer inn på et  senere tidspunkt. Amedia forbeholder seg rett til, om nødvendig, å endre distribusjonsdato,  forutsatt at innholdet i trykksaken ikke er datobestemt. I slike tilfelle gis kunden  forhåndsbeskjed. Slik nødvendig flytting gir ikke kunden rett til prisreduksjon. Forsinkelser i  distribusjonen på grunn av ekstreme værforhold, arbeidskonflikt og lignende betraktes som  force majeure og kan ikke gi anledning til erstatningskrav. 
Ved eventuell feil i distribusjon vil Amedia så langt det er mulig etterlevere i det aktuelle  området.I så fall kan ikke kunden kreve erstatning for disse feilene.  
Forsinkelser kan oppstå ved teknisk svikt i avis, innstikk- eller vedleggsproduksjon. Slike  forsinkelser gir ikke kunden rett til prisreduksjon.

 

3. UTGIVELSESPLANER 
For effektivt å kunne planlegge og gjennomføre distribusjonen skal Amedia til enhver tid, og  senest 15 dager før den aktuelle distribusjonen, ha mottatt oppdaterte utgivelsesplaner.  Disse skal inneholde:  

1) Distribusjonsdato  
2) Opplagstall  
3) Trykksakens vekt, format og sidetall 
4) Oversikt over forhandlere som deltar i kampanjen (ved flere logoer / versjoner) 5) Informasjon om opplaget er fordelt på flere utgaver / versjoner.

 

4. KUNDENS LEVERING AV TRYKKSAKER 
Trykksakene / materialet skal leveres til avtalt tid, til riktig adresse og merket i henhold til  Amedias spesifikasjoner (se pkt 4.3, pkt 4.4 og pkt 4.5). Forsinket eller mangelfull levering vil  kunne medføre forsinket distribusjon og redusert leveringskvalitet.  

 

4.1. Leveringstid  
Trykksaker leveres til de aktuelle aviser/distribusjonsselskaper innen kl. 12.00 3 virkedager  før distribusjonsdato. Hvis distribusjon er avtalt på en mandag, skal levering skje senest  innen kl. 12.00 onsdag i forkant. Ved helligdager kan egne leveringsfrister gjelde. Ved  levering mer enn 1 uke før avtalt distribusjonsdato, tas det forbehold om fakturering for  ekstra påløpte lagringskostnader. 

Amedia tilbyr også tjenesten “Ett innleveringssted” for nasjonale annonsører. Her gjelder  egne frister, normalt innen kl. 12. 7 virkedager før distribusjonsdato. 

 

4.2. Leveringssted  
Leveringsadresser fremkommer av ordrebekreftelse.  

 

4.3. Materiellkrav. Mål og format til maskinell produksjon 
All produksjon og tilrettelegging av innstikk og vedlegg foregår maskinelt. For å sikre god og  stabil produksjon, og høy leveringskvalitet gjelder følgende minimumskrav til materiell:

 • Alt materiell skal være av stående format. Det vil si at høyden på ryggen må være  minst like stor som bredden, målt i millimeter
 • Minimum format er et enkelt A4 ark falset ned til A5 (148 x 210 mm). Papiret må i  dette tilfellet minst ha gramvekt på minst 120 g pr. m2 papir.  
 • Minste kvadratiske format er 210 x 210 mm.  
 • Maksimum format er tabloid / falset fullformat (280 x 400mm). Tabloidaviser på 12 sider og mindre skal kvartfalses.  

  Spesielt om innstikk:
 • Fullformat produkter under 8 sider skal kvartfalses.  
 • Største kvadratiske format er 280 x 280 mm.  
 • Falsing av innstikkprodukter skal gjøres på midten, overfals må ikke forekomme. 
 • Ryggen skal være stiftet på produktet på 8 sider eller mer. 
 • Limte ark inne i innstikkproduktet må festes helt inn mot senter av falsen på  hovedproduktet. Det limte produktet må ikke være på over 2 sider.
 • Konvolutter må ha helt utfyllende og flatt innhold og være gjenklebet.  
 • Til følgende aviser skal alle DM produkter som har et format større enn A4 leveres  falset: Bladet Vesterålen, Brønnøysunds Avis, Finnmark Dagblad, Finnmarken, Firda,  Firda Tidend, Firdaposten, Helgelands Blad, Lofot-Tidende, Lofotposten, Nye Troms,  Sogn Avis. 

  Følgende produkter kan ikke benyttes:
 • Produkter med falsing på begge sider kan ikke brukes som innstikk.
 • Sammenklistrede bilag p.g.a. ikke tørket farge.  
 • Sterkt elektrostatiske bilag.  
 • Fuktige bilag.  
 • Bilag med brettede hjørner eller runde rygger.  
 • Bilag som er dårlig stiftet.  
 • Plastemballerte produkter kan ikke brukes som innstikk i avis. 
  Materiell som blir levert utenfor spesifikasjonene kan medføre at produksjonen ikke er mulig  å gjennomføre. I slike tilfeller forbeholder Amedia seg retten til å avslå distribusjon av produktet.

4.4 Pakking på pall 
Bilagene skal leveres i legg. Leggene skal være så store som mulig og ikke mindre enn 15  cm uansett trykksakens størrelse. Pallene pakkes i bunter med jevne legg, med enkel stropp eller i bulk. Maksimal vekt pr pall 600 kg og høyde 150 cm. Pallen skal pakkes på en måte  som ikke bidrar til deformering (jevnt press på pallen, og uten luft mellom leggene).   
Pallene stroppes og sikres for trygg transport. 
Hvis materiell til flere aviser skal leveres samme sted og er likt, kan de pakkes på samme  pall forutsatt riktig og tydelig merking. 

 

4.5 Fraktbrev/merking av pall 
Samlet sending fra trykkeri skal leveres med fraktbrev. Fraktbrevet skal inneholde, og pallen  skal merkes tydelig med:

“Kundenavn” UKE X 
“Avisnavn”  
“Distribusjon Dato” 
“Format/type” 
“Logo/butikknavn”(hvis det er forskjellige utgaver) 
“ Geografi”(feks ØSTFOLD) 
“ Antall pr legg” 
“ Antall på pall” 
“ Antall totalt” 
« Antall paller» 
Dersom Amedia påføres ekstra kostnader på grunn av ukurant mottak, faktureres kunden for  merkostnadene.

 

4.6. Overopplag 
For å sikre tilstrekkelig antall trykksaker i forbindelse med svinn ved maskinell produksjon  skal det innleveres et ekstra opplag. Dette fremkommer normalt av ordrebekreftelsen.

 

5. ANNULERING AV BESTILTE OPPDRAG 
Siste frist for avbestilling er 6 uker før distribusjon. Dersom avbestilling kommer senere enn  6 uker før avtalt distribusjonsdato, vil oppdraget faktureres etter følgende kriterier: 

 • 6 – 4 uker før avtalt distribusjonsdato: 15 % av avtalt pris
 • 4 – 2 uker før avtalt distribusjonsdato: 25 % av avtalt pris
 • 2 – 1 uke før avtalt distribusjonsdato: 50 % av avtalt pris
 • Under 1 uke før avtalt distribusjonsdato: 100 % av avtalt pris

 

6. ANSVAR FOR FEIL OG REKLAMASJON 
Amedia har ansvar for korrekt mottak, behandling og distribusjon av materiellet. Dette  gjelder forutsatt at alle leveringsbetingelser er oppfylt. 
Amedia har ikke ansvar for feil i DM fra byrå eller trykkeri.

 • Distribusjon av 97 % eller mer av bestilt opplag regnes som fullt distribuert oppdrag.
 • Ved distribusjon av mindre enn 97 % av bestilt opplag, ytes etter skjønn en  prisreduksjon som tilsvarer distribusjonens verdiforringelse.
 • Amedia sitt økonomiske ansvar begrenser seg i alle tilfeller til  
  distribusjonskostnadene på den aktuelle trykksaken. Ved forsinkelser som skyldes  teknisk svikt i avis- eller innstikkproduksjon, begrenses Amedia sitt ansvar seg til å  sørge for distribusjon ved første mulige anledning.
 • Amedia sitt ansvar for feil og mangler omfatter ikke konsekvenstap eller indirekte tap, som for eksempel tap av forventet omsetning eller fortjeneste.
 • En eventuell reklamasjon må være konkret , og inneholde navn og adresse. Den må  være mottatt hos oss senest en uke etter distribusjonen er avsluttet i det aktuelle området. 

7. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER  
Alle priser er oppgitt eks. mva. Prisene er oppgitt under forutsetning av at de oppgitte salgs - og leveringsbetingelser overholdes. Ved endringer forbeholder Amedia seg retten til å  tilleggsfakturere. Distribuert antall innstikk og vedlegg reguleres normalt fire ganger i året.  
Betalingsfristen er 14 dager, med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved forsinket betaling  belaster vi forsinkelsesrente i h.h.t. "Lov om renter ved forsinket betaling" av 17.12.1976.  Forskuddsbetaling vil bli krevd i de tilfeller Amedia anser det nødvendig. 

8. FORCE MAJEURE 
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad  vanskeliggjøres, av forhold som etter norsk rett anses som force majeure, fritas partene fra  sine plikter etter avtalen i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som  forholdet varer. Den part som vil påberope seg at et slikt forhold hindrer oppfyllelse, skal  straks skriftlig varsle den annen part om dette. Hver av partene kan si opp Avtalen med 30  dagers varsel dersom force majeure tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å  opprettholde Avtalen eller dersom situasjonen med all sannsynlighet vil vare lenger enn 90  dager.  

9. LOVVALG OG VERNETING  
Avtalen er underlagt norsk rett, med Amedias alminnelige verneting som avtalt verneting.

(Revidert 4.2.2020)